О нама

Економско-социјални савјет Републике Српске је трипартитно савјетодавно тијело Владе Републике Српске основано с циљем подстицања и развоја социјалног дијалога и усклађивања интереса између организација радника, послодаваца и представника извршне власти. Социјални дијалог представља најпоузданији механизам мирног рјешавања социјално-индустријских конфликата који афирмише институције социјалног дијалога и колективног преговарања као најзначајније учеснике у процесу доношења политичких одлука.

Институционализовани трипартитни социјални дијалог у Републици Српској датира од 1997. године и регулисан је споразумом социјалних партнера и Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 30/97). Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 38/00) Савјет добија законско утемељење. Посебан Закон о економско-социјалном савјету („Службени гласник Републике Српске“ број 110/08), као „lex specialis“ усаглашен са представницима радника и послодаваца, представља додатни искорак у правцу дефинисања оквира за дјеловање институције социјалног дијалога. Законом су прецизиране надлежности, прописано чланство и надлежности, те обезбјеђено стално финансирање Савјета из Републичког буџета. Законом о измјенама и допунама Закона о економско-социјалном савјету („Службени гласник Републике Српске“ број 91/16) омогућио је да у раду Савјета могу учествовати више репрезентативних синдиката и послодаваца на републичком нивоу, као и формирање економско-социјалних савјета на нивоу јединица локалних самоуправа. У складу са законским измјенама, поред Савеза синдиката Републике Српске, у раду Савјета учествује и Конфедерација синдиката Републике Српскем, у својству другог репрезентативног синдиката на Републичком нивоу.

У надлежаности овог тијела је успостављање и развој социјалног дијалога и колективног преговарања, разматрање и заузимање ставовова у вези са питањима од значаја за остваривање економског и социјалног положаја запослених и послодаваца итд. Савјет разматра и даје мишљења на нацрте и приједлоге закона и друге прописе од значаја за економски-социјални статус и положај запослених и послодаваца а одлуке доноси усаглашавањем, односно, већином гласова унутар сваког од појединачних социјалних партнера уколико ставови нису усаглашени.

Поред надлежности прописаних Законом о економско-социјалном савјету, ступањем на снагу новог Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16) установљене су додатне надлежности у вези са индивидуалним и колективним правима из радног односа.

У области индивидуланог радног односа, ЕСС РС доставља Влади Републике Српске на утврђивање усаглашен:

  • приједлог одлуке о висини износа најниже плате у посљедњем кварталу текуће за наредну годину,
  • приједлог одлуке о висини износа цијене рада за подручје, област или грану и
  • приједлог одлуке о увећању плате по другим основама, изузев минулог рада, висине помоћи раднику и његовој породици по основу смрти и болести и висини других акцесорних примања из радног односа.

Надлежност из области колективних радних односа се односи на достављање мишљења Министрству рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске у вези са проширењем дејства општег или гранског колективног уговора за послодавце који нису чланови репрезентативног удружења послодаваца.

Организација

Економско-социјални савјет Републике Српске чини укупно девет чланова, од којих по три представника Владе, репрезентативних синдиката и репрезентативних удружења послодаваца на нивоу Републике Српске. Сваки члан има замјеника који га замјењује са истим правима и обавезама са мандатом у трајању од четири године. Чланове и замјенике именују партнери који учествују у раду Савјета у складу са сопственим актима.

Рјешењем о утврђивању репрезентативности представника радника и послодаваца на нивоу Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 85/08) утврђена је репрезентативност Савеза синдиката Републике Српске и Уније удружења послодаваца Републике Српске као репрезентативних представника радника и послодаваца на нивоу Републике Српске.

 У складу са Законом о измјенама и допунама Закона о економско-социјалном савјету („Службени гласник Републике Српске“ број 91/16) и Рјешења о утврђивању репрезентативности („Службени гласник Републике Српске“ број 17/16) накнадно је утврђена репрезентативност Конфедерације синдиката Републике Српске, као другог репрезентативног синдиката на нивоу Републике Српске.

Заступљеност представника репрезентативних синдиката у раду Савјета је у складу са принципом већег броја чланова на начин да Савез синдиката Републике Српске именује два а Конфедерација синдиката Републике Српске једног члана.

Савјет има предсједника и потпредсједника који се, у складу са Пословником о раду, именују из реда чланова и приликом избора сва три партнера су равноправно заступљена у вршењу ових функција.

Од 2023. године, дужност предсједника обавља министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, Данијел Егић.

Сазив Економско-социјалног савјета Републике Српске у 2023. години:

1. Представници репрезентативних синдиката – Савез синдиката Републике Српске  и Кофедерација синдиката Републике Српске:

1. РАНКА МИШИЋ, предсједник Савеза синдиката Републике Српске;

– Драган Гњатић, замјеник члана

2. ВЛАДО ПАВЛОВИЋ, предсједник Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира;

– Данко Ружичић, замјеник члана;

3. ЗОРАН ДЕСПОТОВИЋ, Конфедерација синдиката Репулике Српске;

– Жељко Тепавчевић, замјеник члана

2. Представници репрезентативног удружења послодаваца – Унија удружења послодаваца Републике Српске:

1. ЈАНКО ПЕТРОВИЋ, потпредсједник УУПРС и директор фирме „Петропројект“ д.о.о. Братунац;

– Саша Аћић, замјеник члана

2. ДЕЈАН МИЈИЋ, потпредсједник УУПРС и директор фирме „Аутопревоз“ д.о.о.  Бања Лука;

– Предраг Зорић, замјеник члана

3. ДРАГУТИН ШКРЕБИЋ, предсједник удружења електро, хемијске, гумарске и индустрије за производњу и прераду неметала;

– Зоран Шкребић, замјеник члана

3. Представниц извршне власти – чланови Владе Републике Српске:

1. ЗОРА ВИДОВИЋ, министар финансија Републике Српске;

– Војин Митровић, замјеник члана;

2. ПЕТАР ЂОКИЋ, министар енеретике и рударства Републике Српске;

– Младен Митровић, замјеник члана;

3. ДАНИЈЕЛ ЕГИЋ, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске;

– Ернест Басало, замјеник члана;

Предсједници Економско-социјалног савјета Републике Српске:

Душко Милуновић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске – период предсједавања мај 2019 – новембар 2022. године

Драгутин Шкребић,  предсједник Уније удружења послодаваца Републике Српске – период предсједавања  март 2018 – мај 2019. године;

Ранка Мишић, предсједник Савеза синдиката Републике Српске – период предсједавања  март 2017 – март 2018. године;

Миленко Савановић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске  – период предсједавања март 2016 – март 2017. године;

Драгутин Шкребић,  предсједник Уније удружења послодаваца Републике Српске – период предсједавања  фебруар 2015 – март 2016. године;

Ранка Мишић, предсједник Савеза синдиката Републике Српске – период предсједавања  новембар 2013 – фебруар 2015.

Петар Ђокић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске – период предсједавања  октобар 2012 – новембар 2013. године;

Ранко Милић, предсједник Уније удружења послодаваца Републике Српске – период  предсједавања  септембар 2011 – октобар 2012. године;

Ранка Мишић – предсједник Савез синдиката Републике Српске – период предсједавања  јули 2010 – август 2011. године;

Раде Ристовић – министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске – период предсједавања  јули 2009 – јули 2010. године;

Борко Ђурић – предсједник Уније удружења послодаваца Републике Српске – период предсједавања  јуни 2008 – јули 2009. године;

Миле Рибић – потпредсједник Савез синдиката Републике Српске – период предсједавања  мај 2007 – јуни 2008. године;

The people in your www.cheephomeworkhelp.com/ class to find out how they feel about