Влада Републике Српске

Због изузетног значаја економско-социјалног савјета као институције социјалног дијалога, Влада Републике Српске у сарадњи са социјалним партнерима је посебним законом – Закон о економско-социјалном савјету („Службени гласник Републике Српске“ број 110/08), уредила састав, дјелокруг, начин рада, финансирање и друга питања од значаја за рад Савјета. Сходно наведеном закону, Савјет разматра и заузима ставовове према питањима развоја и унапређивања колективног преговарања, утицаја економске политике и мјера за њено спровођење на социјални развој и стабилност политике запошљавања, зарада и цијена; приватизације, заштите радне и животне средине; здравствене и социјалне заштите и сигурности; унапређења економске и социјалне политике, итд. Поред наведеног, Савјет разматра и даје мишљења на нацрте и приједлоге закона и остале прописе од значаја за економски и социјални статус и положај запослених и послодаваца и подноси годишњи извјештај о свом раду Влади.