Закон о економско-социјалном савјету

Народна скупштина Републике Српске усвојила је Закон о економско-социјалном савјету, којим су утврђен начин рада ове најзначајније институције социјалног дијалога.Законом је уређени састав, начин рада, финансирање и друга питања од значаја за дјеловање овог тијела основаног у складу са Законом о раду. Закон омогућује развој социјалног дијалога и трипартизма и јачање социјалне кохезије у Републици Српској, те обезбјеђује обавезу извршне власи да поштује принципе репрензетативности, независности, аутономије и не мијешања у унутрашња питања синдикалних и послодавачких организација.
Исто тако, Законом се уређује учешће у раду економско-социјалног савјета, као најважније институције социјалног дијалога и обавезује представнике синдиката, послодаваца и извршне власти да на одговоран и конструктиван начин обликују економско-социјалну политику, те омогућује позитиван утицај на област рада, предузетништва, конкурентности и развоја економије у РС. Економско-социјални савјет и други инструменти социјалног дијалога су од изузетног значаја за развој социјалне политике како у приватизованом тако и у постприватизованом периоду.
Циљ Економско-социјалног савјета је успостављање и развој социјалног дијалога и социјалног положаја запослених и послодаваца као и услова њиховог живота и рада, развој културе дијалога, подстицања на мирно рјешавање индивидуалних и колективних радних спорова и других питања.
Економско-социјални савјет Републике Српске има девет чланова, и то по три представника Владе, репрензетативне већинске организације синдиката организованог на нивоу РС, те репрензетативног већинског удружења послодаваца организованог на нивоу РС и исти број замјеника.

How to track mobile location n instructional post can I trace it