О нама

Економско-социјални савјет је трипартитно тијело које се оснива с циљем подстицања и развоја колективног преговарања и усклађивања интереса радника, послодаваца и извршне власти. У развијеним, демократским друштвима трипартитни дијалог се потврдио као најпоузданији механизам мирног рјешавања социјалних и индустријских конфликата и с тим у вези економско-социјални савјет игра значајну улогу у процесима доношења најважнијих одлука. Наведено представља новину у односима између социјалних партнера из разлога што долази до консензуса истих насупрот класичне парламентарне демократије са већинским одлучивањем. Имајући у виду наведено, економско-социјални савјет представља институцију социјалног дијалога и мост између економске и политичке демократије, са кључном улогом у рјешавању најзначајнијих проблема у држави, а посебно у земљама транзиције у које спада и наша.
Имајући у виду изузетан значај економско – социјалног савјета и потребу учешћа представника радника и послодаваца у процесима одлучивања о питањима од значаја за статус запослених и пословне заједнице, 1997. године посебним Споразумом социјалних партнера основан је Економско-социјални савјет Републике Српске (у даљем тексту: Савјет). Сходно европској пракси и обавезама из међународних докумената 2000. године постојање Савјета је и законски регулисано путем Закон о раду – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“ бр. 55/07).

Због изузетног значаја овог тијела као институције социјалног дијалога, Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада) у сарадњи са социјалним партнерима је посебним законом – Закон о Економско-социјалном савјету („Службени гласник Републике Српске“ број 110/08), уредила састав, дјелокруг, начин рада, финансирање и друга питања од значаја за рад Савјета. Сходно наведеном закону, Савјет разматра и заузима ставовове према питањима развоја и унапређивања колективног преговарања, утицаја економске политике и мјера за њено спровођење на социјални развој и стабилност политике запошљавања, зарада и цијена; приватизације, заштите радне и животне средине; здравствене и социјалне заштите и сигурности; унапређења економске и социјалне политике, итд. Поред наведеног, Савјет разматра и даје мишљења на нацрте и приједлоге закона и остале прописе од значаја за економски и социјални статус и положај запослених и послодаваца и подноси годишњи извјештај о свом раду Влади.

Савјет чини укупно девет чланова, од којих по три представника Владе, већинског репрезентативног синдиката и већинског репрезентативног удружења послодаваца на нивоу Републике Српске. Сваки члан Савјета има свог замјеника који га замјењује са истим правима и обавезама. Мандат чланова и замјеника траје четири године, а исте предлажу социјални партнери заступљени у раду Савјета у складу са својим актима.

15. септембра 2008. године на основу Рјешења Комисије за утврђивање репрезентативности представника радника и послодаваца на нивоу Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 85/08), утврђена је репрезентативност истих на начин да су репрезентативни представници радника и послодаваца на нивоу Републике Српске:

 •  Савез синдиката Републике Српске
 •  Унија удружења послодаваца Републике Српске

Економско-социјални савјет Републике Српске се финансира из прихода буџета Републике Српске.

Организација

Економско-социјални савјет Републике Српске чини укупно девет чланова, од којих по три представника Владе Републике Српске, већинског репрезентативног синдиката и већинског репрезентативног удружења послодаваца на нивоу Републике Српске. Сваки члан Савјета има свог замјеника који га замјењује са истим правима и обавезама. Мандат чланова и замјеника траје четири године, а исте предлажу социјални партнери заступљени у раду Савјета у складу са својим актима.

15. септембра 2008. године на основу Рјешења Комисије за утврђивање репрезентативности представника радника и послодаваца на нивоу Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 85/08), утврђена је репрезентативност истих на начин да су репрезентативни представници радника и послодаваца на нивоу Републике Српске Савез синдиката Републике Српске и Унија удружења послодаваца Републике Српске.

Савјет има предсједника и потпредсједника који се, у складу са Пословником о раду, именују из реда чланова Савјета на мандатни период од 12 мјесеци. Приликом избора сва три социјална партнера морају бити равномјерно заступљени у вршењу ових функција.

У периоду фебруар 2017. – фебруар 2018. године, дужност предсједника обављаће предсједник Савеза синдиката Републике Српске, Ранка Мишић, а потпредсједника предсједник Уније удружења послодаваца Републике Српске, Драгутин Шкребић.

Сазив Економско-социјалног савјета Републике Српске у 2017. години:

1. Савез синдиката Републике Српске:

1. РАНКА МИШИЋ, предсједник ССРС – предсједник од 24. фебруара 2017. године;
– Велка Оџаковић, замјеник члана

2. ВЛАДО ПАВЛОВИЋ, предсједник Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира;
– Тане Пеулић, замјеник члана;

3.МИЛЕНКО ГРАНУЛИЋ, предсједник Синдиката здравства и социјалне заштите;
– Томислав Врховац, замјеник члана

2. Унија удружења послодаваца Републике Српске:

1. ДРАГУТИН ШКРЕБИЋ, предсједник и директор фирме „“Škrebić Company“ д.о.о Теслић – потпредсједник од 24. фебруара 2017. године;
– Бранко Барош, замјеник члана

2. САША ТРИВИЋ, потпредсједник и директор предузећа Крајинаклас д.о.о.  Бања Лука;
– Драган Богданић, замјеник члана

3. ЈАНКО ПЕТРОВИЋ, потпредсједник и директор предузећа Петропројект д.о.о. Братунац;
– Срђан Шупут, замјеник члана

3. Влада Републике Српске:

1. ЗОРАН ТЕГЕЛТИЈА, министар финансија Републике Српске;
– Далибор Томаш, замјеник члана;

2. ПЕТАР ЂОКИЋ, министар идустрије, енеретике и рударства Републике Српске;
– Славица Богдановић, замјеник члана;

3. МИЛЕНКО САВАНОВИЋ, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске;

– Мира Васић, замјеник члана;

Претходни предсједници Економско-социјалног савјета Републике Српске:

 1. Миленко Савановић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске  – период предсједавања март 2016 – фебруар 2017. године;
 2. Драгутин Шкребић,  предсједник уније удружења послодаваца Републике Српске – период предсједавања  фебруар 2015 – март 2016. године;
 3. Ранка Мишић, предсједник Савеза синдиката Републике Српске – период предсједавања  новембар 2013 – фебруар 2015.
 4. Петар Ђокић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске – период предсједавања  октобар 2012 – новембар 2013. године;
 5. Ранко Милић, предсједник Уније удружења послодаваца Републике Српске – период  предсједавања  септембар 2011 – октобар 2012. године;
 6. Ранка Мишић – предсједница Савез синдиката Републике Српске – период предсједавања  јули 2010 – август 2011. године;
 7. Раде Ристовић – министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске – период предсједавања  јули 2009 – јули 2010. године;
 8. Борко Ђурић – предсједник Уније удружења послодаваца Републике Српске – период предсједавања  јуни 2008 – јули 2009. године;
 9. Миле Рибић – потпредсједник Савез синдиката Републике Српске – период предсједавања  мај 2007 – јуни 2008. године;

The people in your www.cheephomeworkhelp.com/ class to find out how they feel about